• ข่าวสาร

0722 Ruber 5เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดให้มีการประชุม Market Soundings เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor Rubber Innovation: SECri) ณ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดงานประชุม

01          โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ได้สำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

01           โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ได้สำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

01การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

01การประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

01กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 "งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม"

0524 ChaoChet 01เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

Go to top