0604 Marine 0204 มิถุนายน 2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

0409 Ubon 0209 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0408 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0308 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

Bangkok 0130 มีนาคม 2564 ทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์

0309 HuayLuang 309 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

0308 HuayLuang 0108 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

Go to top