MaeKuang 105 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานฉบับกลาง (Interim report) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

Marine 304-05 พฤศจิกายน 2563 คุณธเนศ บำรุงชีพ รองผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และคณะนำเสนอรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา และน่านเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า

songkhla 0322 ตุลาคม 2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) โครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยาย​ ถนนสาย​ สข.4040

PhoThong 0820 ตุลาคม 2563 แผนก Urban & Innovation ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

rid 107 ตุลาคม 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดทำโครงการตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

nma4008 2 0103-04 ตุลาคม 2563 นายประยุทธ เจริญกุล และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ ครั้งที่​ 2​ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย​ นม.4008 แยก​ ทล.​201-ทล.205

NS 0701 ตุลาคม 2563 ดร.กนก คติการ และคณะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิบัติการ

Go to top