NongBon 129 กันยายน 2563 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะเข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมการขุดอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน

tunnel 2824 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา โดยบริษัท จีโอเทค พิลล่าร์ เป็นเจ้าภาพจัดเสวนา “มุดอุโมงค์คุยกัน” ครั้งที่1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วมเกี่ยวกับ KSF ของการออกแบบ ก่อสร้าง และสัญญาก่อสร้างอุโมงค์ กับข้อมูลความรู้ดี ๆ กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ของงานออกแบบอุโมงค์ในดินอ่อน

Alumni 0123 กันยายน 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับรางวัล “AustCham Thailand ‘Alumni Community Engagement Award’ 2020

0922numri 0122 กันยายน 2563 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

0921numri 0121 กันยายน 2563 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

Maduea 217 กันยายน 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

EPMaeKuang 3ประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวง อุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Go to top