Outing 04งานสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกลยุทธ์จัดการความท้าทายในการทำโครงการ "DM & PM Outing"

THAICID 3วันที่ 31 ก.ค. 62 - บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2562

3วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภาคอีสาน

2วันที่ 30 ก.ค. 62 - ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอแนวทางการป้องกันน้ำท่วม กทม. แก่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

EIT 2วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ. ไทยรัฐ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

nam ri 4วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญและทีมงานโครงการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงพื้นที่จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

gis 4วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 – หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่ปรึกษาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Go to top