stage2 805 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับ

0304 WaterTrat 304 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับ

MaeKuang 0623 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน)

MaeKuang 1322 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)

Ubon 0418 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน , นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

KhlongChaoChet 121 มกราคม 2564 นายประสิทธิ์ ผลวิไล กรรมการบริหาร และดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

UBN 0306 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Go to top