• เกี่ยวกับเรา

การจดทะเบียนบริษัท

• สถานที่จดทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• เลขที่ของผู้ประกอบการ    

ทะเบียนเลขที่ 0105533128271

• วันที่จดทะเบียน    

26 ตุลาคม 2533

• ทุนจดทะเบียน

20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

• ปีที่ก่อตั้งบริษัท

พ.ศ. 2533

                       

การจดทะเบียนด้านวิชาชีพ

• ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
   สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สถานภาพประเภท A หมายเลขสมาชิก 18

• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตจัดทำรายงาน EIA เลขที่ 14/2556

• สภาวิศวกร    

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ 0011/44


การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิศวกรรม

•  Association of State Dam Safety Officials, USA

•  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเลขสมาชิก C1/031

•  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หมายเลขสมาชิก 2025

• สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

หมายเลขสมาชิก ป. 070

• สมาคมนักอุทกวิทยาไทย  (Thai Hydrologist Association)  
  กรมชลประทาน

 

• สมาคมการสำรวจและการแผนที่

 

 


 Go to top