• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ได้แก่ ราษฎร ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ โดยการนำเสนอสภาพปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งระดมความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ เวลา14.00 น.-14.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.-12.00น. ณ ห้องประชุม เทศลาบตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

maeteep

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top