สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงาน โครงการออกแบบรายละเอียดรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 14 เดือน (ลงนาม ณ วันที่ 26 มกราคม 2558)

denchai

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน 5 แผนงาน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการจัดทำรายละเอียดแผนงาน โครงการในระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้เห็นชอบแนวทาง การพัฒนาในระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 - 2558 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการเบื้องต้นประมาณ 108,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้า เมืองหลัก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิมช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของการเดินรถเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 887 กิโลเมตร วงเงิน 127,472 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2558 - 2563 สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในปี 2563 ซึ่งหากการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างทางคู่แล้วเสร็จครบทุกเส้นทางจะสามารถให้บริการเดินรถได้ถึง 800 เที่ยวต่อวัน จากปัจจุบันที่ให้บริการเดินรถที่ 288 เที่ยวต่อวัน และการวางมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคต โดยการสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 737 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2558 - 2564 และเส้นทางเชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2558-2564 โดยเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ รวมอยู่ในแผนดำเนินการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดด้วย

รัฐบาลได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายข้อที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.12 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม และนโยบายข้อที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ที่มุ่งเน้นการต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐาน การผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป และประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ ในประเทศและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า การเดินทาง เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามแหล่งสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคเหนือ เพิ่มความจุทาง ลดระยะเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะทั้งพื้นที่ชนบท เมืองและระหว่างประเทศ รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางมากยิ่งขึ้น ลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบของประชาชน สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญจากเมืองสู่เมือง สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการต่อไป

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top