20150220

การประชุมเชิงปฎิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และที่ปรึกษาจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในส่วนปฏิบัติการได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทางที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top