01 ตุลาคม 2563 ดร.กนก คติการ และคณะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top