เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น นำเสนอ Conceptual Master Plan การพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิให้เป็น Bangkapi Smart Liveable District ในการประชุม Bangkok District Forum 2020 แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิ คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ย่านบางกะปิ เพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top