20 ตุลาคม 2563 แผนก Urban & Innovation ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top