08 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี (เวทีที่ 1 ณ ห้องประชุมพระครูปทุมเขตวิมล สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30-12.00 น.)

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top