โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1-2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการให้แก่หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงขั้นตอนการศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่โครงการ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุม และนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ผู้แทนกรมชลประทานกล่าวรายงาน

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top