โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการสำรวจและออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 และ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของกิจการร่วมค้า PWFS JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ เตียวต๋อย วิศวกรแหล่งน้ำและผู้ประสานงานโครงการ นายชลเมธ มงคลศิลป์ วิศวกรโยธาอาวุโส นายประยุทธ์ เจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต ธนาจันทาภรณ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวนิภาวรรณ หวังวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการให้แก่หน่วยงานราชการระดับตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการตลอดจน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการให้เหมาะสมต่อไป

เอกสารประกอบประชุม

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top