พื้นที่ลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อฤดูฝนมักจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่เป็นประจำ ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเซินกา และในปี พ.ศ. 2562 ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่างเอ่อท่วมสูง และเกิดการกัดเซาะบริเวณตลิ่ง อีกทั้งพนังกั้นลำน้ำยัง ได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ทำให้พนังกั้นน้ำชำรุดและไม่สามารถรับแรงต้านทานของกระแสน้ำที่สูงขึ้นของลำน้ำยังและลำน้ำชีได้ เป็นเหตุให้น้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชน กรมชลประทานจึงเห็นสมควรศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่างเพื่อบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง

โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 เวที
▪️ เวทีที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุม
▪️ เวทีที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. โดยมี พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม
▪️ เวทีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดการประชุม
▪️ เวทีที่ 4 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมชลประทานประกอบด้วย นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2/2 และ นางสาววรรณภา พจนา วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 เวทีในครั้งนี้
ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด ที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทานให้ดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อเสนอความก้าวหน้าของผลการศึกษา รวมถึงรับทราบปัญหาและนำเสนอแนวทางการบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายและจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการฯ ให้เหมาะสมต่อไป

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top