โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเด จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง :

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของงาน :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน :

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม
Scroll to Top